Jaarverslag 2019  Stichting Handvest voor Compassie NL

Zoals gebruikelijk geven wij u met ons Jaarverslag weer een overzicht van onze activiteiten in het afgelopen jaar. Ook de jaarrekening 2019 is inmiddels gereed en in te zien. Wij danken iedereen die ons werk heeft ondersteund, en natuurlijk iedereen die zich heeft ingezet voor een wereld met meer compassie, heel hartelijk daarvoor!
Onze wereld bevindt zich inmiddels in een zeer ingrijpende crisis die velen raakt.
Onze afhankelijkheid van elkaar is meer voelbaar dan ooit.
Tegelijkertijd is de compassie en inzet van mensen voor elkaar indrukwekkend en troostend.
Dát is, naast de zorgen en het verdriet van velen, bemoedigend om met elkaar het hoofd te kunnen bieden aan wat nog komt. Wij wensen u daarbij sterkte toe en blijf gezond!

Gerthe Lamers, voorzitter


April 2020

Lezingen, bijeenkomsten

 • 
In 2019 verzorgden we, tijdens een weekend van de Woodbrookers, een programma van 4 dagdelen over diverse aspecten van compassie.
  Dankzij dit verzoek stelden we een programma samen dat ook bij andere gelegenheden door ons verzorgd kan worden.
 • In het voorjaar woonden we zelf de lezing bij van Karen Armstrong, georganiseerd door de School of Life in Amsterdam

Compassionate City campagne

Lid van ons supportteam en tevens initiator van de compassiegroep Leiden, ds. Ad Alblas, was de drijvende kracht achter drie dagen ‘Leiden, stad van compassie’ in november. Leiden was in 2009 de eerste stad waar het Handvest voor Compassie getekend werd door burgemeesters en wethouders.
Het 10-jarig jubileum werd eind 2019 uitgebreid herdacht en gevierd met o.m. een bijeenkomst in het stadhuis met wethouder Marleen Damen, rabbijn Awraham Soetendorp, directeur van het internationale Charter for Compassion Marilyn Turkovich en zo’n 80 maatschappelijke organisaties en diverse politieke partijen uit Leiden.
Deze laatsten spraken zich stuk voor stuk uit over wat de betekenis van compassie voor hun werk is en tekenden het handvest.
In samenwerking met de Lakenhal werd een essaywedstrijd uitgeschreven ‘Rembrandt en Compassie, die gewonnen werd door Pieter Barnhoorn. Zijn essay werd gepubliceerd in het Leidsch Dagblad.
Ook de Compassieprijs 2019 werd verbonden met deze drie feestelijke dagen en dit jaar in Leiden uitgereikt.

Compassieprijs 2019

Begin 2019 startten we, zoals gebruikelijk, met de voorbereidingen voor de jaarlijkse compassieprijs.
Dit jaar mochten we de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden, in de persoon van hoogleraar Kinderrechten Ton Liefaard, tot onze samenwerkingspartner rekenen.
Het thema voor 2019 ‘Kinderrechten’ werd gekozen vanwege het grote belang van het onderwerp en vanwege het feit dat 30 jaar geleden, op 20 november 1989, de Verenigde Naties het Kinderrechtenverdrag aanvaardden.
 De jury bestond uit:

Ton Liefaard – Vice-decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Hoogleraar kinderrechten, Universiteit Leiden


Marleen Damen – Wethouder Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn, Leiden


Tako Rietveld – Kindercorrespondent


Akhrat Selevani – Winnaar Leids Jeugdlintje 2015, ambassadeur van de Ik blijf hier-groep


Laurien Koster – Voorzitter Kinderrechtencollectief

De winnaar van de CP 2019 was Noortje Beukeboom,  vicevoorzitter van het Jeugdwelzijnsberaad.  De andere genomineerden die eindigden bij de laatste drie, waren Jonna Wiersma van JINC en Vanessa Umboh van Stem zonder Gezicht, beiden uit Rotterdam.
In december publiceerden we een uitgebreid interview met Noortje Beukenboom op onze website.

Contacten met derden

Opvallend in dit jaar was de belangstelling voor het thema compassie vanuit het onderwijsveld. Zo werden we zowel door de Vrije School Zwolle als door een grotere onderwijsorganisatie benaderd om over dit onderwerp te komen vertellen.
Voor het bestuur van de Vrije School Zwolle werd een presentatie verzorgd en er werd door ons een stand bemand op het festival “100 jaar Waldorfscholen” in september.
Inmiddels is er in Zwolle een voorzichtig maar hoopvol begin gemaakt met het invlechten van het thema compassie in het curriculum.

Internationaal

Tot ons genoegen kregen we in november bezoek van Marilyn Turkovich, directeur van het internationale Charter for Compassion en dè vraagbaak en steunpilaar voor de diverse compassiegroepen die wereldwijd actief zijn. Zij was aanwezig bij de ‘Leiden 10 jaar stad van compassie-dagen’ en we organiseerden een ontmoeting tussen haar en enkele docenten van de Vrije School Zwolle.
Onszelf bood dit bezoek de gelegenheid om bijgepraat te worden over de activiteiten van anderen en stil te staan bij ontwikkelingen in de wereld van vandaag.

Website

Via onze website brengen we onderwerpen onder de aandacht die een sterke relatie hebben met het thema compassie. Regelmatig plaatsen we iets over het aanbod van anderen of vragen we aandacht voor hun activiteiten. We hopen op die manier bij te kunnen dragen aan het grote ‘netwerk’ van mensen en organisaties die het belang van compassie in onze wereld onderschrijven.
De diversiteit van de thema’s is groot, waarbij we voor plaatsing van content de volgende criteria hanteren:

 • Persoonlijke ontwikkeling en groei
-de relatie met de ander en de wereld om ons heen
-zorg voor onze aarde
  Onze organisatie
-In juni stelden we een beleidsplan 2019-2021 op waarmee we ook onze focus voor deze periode opnieuw formuleerden. Meer hierover is te lezen op onze website.
  (https://www.handvestvoorcompassie.nl/archief/beleidsplan-stichting-handvest-compassie-nederland-2019-2021/)
  Dit beleidsplan diende mede om een ANBI-status aan te vragen die ons inmiddels ook verleend is.
 • Contacten met organisaties met wie we ons verwant voelen blijven wat ons betreft doorlopend aandacht krijgen. Telkens stellen we daarbij vast dat het goed is om van elkaar en elkaars werk op de hoogte te zijn en in sommige gevallen wordt ook de wens tot samenwerking geuit. In 2019 verkenden we zo’n samenwerking met de Beweging van Barmhartigheid; voor 2020 staat een gezamenlijke ontmoeting op het programma waarvoor nog enkele andere organisaties worden uitgenodigd.

Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit vier personen:  Astrid Gravenbeek (bestuurslid), Monica Neomagus (penningmeester), Ton Liefaard (secretaris) en Gerthe Lamers (voorzitter). Er is een vacature voor een nieuw bestuurslid.


Supportteam

Ons supportteam bestond tot november uit vier personen:  Anand Swami Persaud, Ad Alblas, Karin Lindeman en Lucas van Heerikhuizen.
Eind november namen we helaas afscheid van Anand Swami Persaud die zich op nieuwe onderwerpen zal gaan richten. Wij bedankten hem voor zijn wijze stem en originele inbreng in onze vergaderingen.
Comité van Aanbeveling
Ons Comité van Aanbeveling bestond ook in 2019 uit: Carel Kraayenhof, Funda Müjde, Bright O’Richards, Rosita Steenbeek en Awraham Soetendorp.

Financiën

 • In 2019 ontvingen we diverse giften van mensen die ons werk een warm hart toedragen waardoor we in dit jaar konden doen wat we voor ogen hadden. We zijn deze donateurs heel dankbaar voor hun vertrouwen in ons werk.
 • Ernst Jan Kloosterhuis verzorgde opnieuw de jaarrekening van onze stichting. Het financiële jaarverslag 2019 van de stichting is inmiddels gereed en goedgekeurd door het bestuur.

 Vergaderlocaties

Centrum De Roos bood ons ook in 2019 weer gastvrij onderdak voor de tweemaandelijkse vergaderingen van bestuur en supportteam.