Beleidsplan Stichting Handvest voor Compassie Nederland 2019-2021

t.b.v. aanvraag ANBI-status

 

Inhoudsopgave

 1. Voorwoord
 2. Algemene gegevens en bestuur
 3. Doel missie en visie
 4. Actieterreinen en activiteiten
 5. Doelgroep, vrijwilligers en comité van aanbeveling
 6. Begroting 2019
 7. De manier waarop de Stichting geld verwerft
 8. Het beheer en de besteding van het vermogen
 9. Communicatie

 

Amsterdam

3 Juli 2019

 1. Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan 2019-2021 van Stichting Handvest voor Compassie NL, dat onderdeel is van een cyclus van beleidsplannen, die het bestuur elke twee jaar vaststelt

De stichting is opgericht op 8 oktober 2014 te Amsterdam (statutaire zetel) en voortgekomen uit het internationale Charter for Compassion, een initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong.
Zij roept op tot een wereld met meer compassie waarin de universele Gulden Regel (‘Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden’) het leidmotief en moreel kompas vormt.
Een ieder die zich hierdoor laat inspireren en actief wil bijdragen is daartoe van harte uitgenodigd.
De stichting is onafhankelijk en niet gebonden aan een levensbeschouwelijke of politieke richting.

Bij het opstellen van dit beleidsplan heeft het bestuur rekening gehouden met de eisen van de ANBI-status en tot doel gehad om inzicht te geven in de volgende beleidsaspecten:

 • Doel, missie en visie van de stichting
 • Werkzaamheden (projecten) van de stichting
 • Financiën
 • De manier waarop de stichting geld verwerft
 • Het beheer van het vermogen van de stichting
 • De besteding van het vermogen van de stichting
 • De algemene gegevens van de stichting en de samenstelling van het bestuur

 

Namens de Stichting Handvest voor Compassie NL,

 

Gerthe Lamers, voorzitter

 

 1. Algemene gegevens en bestuur

Algemene gegevens

Statutaire naam                                                                                           Stichting Handvest voor Compassie NL
Organisatietype                                                                                           Stichting
Oprichtingsdatum                                                                                       8 oktober 2014
KvK nummer                                                                                                61648671
Banknummer (IBAN)                                                                                  NL 13 TRIO 0198 5150 57
RSIN                                                                                                               854429773
Bezoekadres                                                                                                 Helmholtzstraat 85, 1098 LH Amsterdam
Telefoonnummer                                                                                         06 -205 32 531 (secretaris)
06- 518 43 248 (penningmeester)
Website                                                                                                           http://www.handvestvoorcompassie.nl
E-mailadres                                                                                                    info@handvestvoorcompassie.nl
Werkgebied                                                                                                    Landelijk
Doelgroepen                                                                                                  Alle inwoners van Nederland

Bestuur

Naam                                                                                                              Leenders, Gerthe Jeanette Maria
Geboortedatum en -plaats                                                                          24 september 1954, Vriezenveen
Titel                                                                                                                 Voorzitter
Bevoegdheid                                                                                                 Gezamenlijk bevoegd (zie statuten)

Naam                                                                                                               Liefaard, Teunis Nicolaas
Geboortedatum en -plaats                                                                          16 juni 1951, ‘s Gravendeel
Titel                                                                                                                  Secretaris
Bevoegdheid                                                                                                  Gezamenlijk bevoegd (zie statuten)

Naam                                                                                                               Neomagus, Sibylle Cornelia Monica
Geboortedatum en -plaats                                                                          11 augustus 1958, Woerden
Titel                                                                                                                  Penningmeester
Bevoegdheid                                                                                                  Gezamenlijk bevoegd (zie statuten)

Naam                                                                                                               Gravenbeek, Elisabeth Esther Astrid
Geboortedatum en -plaats                                                                          13 februari 1968, Amsterdam
Titel                                                                                                                  Lid
Bevoegdheid                                                                                                  Gezamenlijk bevoegd (zie statuten)

Vacature bestuurslid

 

 1. Doel, missie en visie

Doel

Conform de statuten heeft de stichting tot doel:

 1. het bevorderen van empathie en compassie in de Nederlandse samenleving, gebaseerd op de uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in het internationale Charter for Compassion
 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 

Visie

Het principe van compassie ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities en roept ons op om ieder ander altijd te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden.  Ieder mens draagt het vermogen in zich om liefde, mededogen en vriendelijkheid te ontwikkelen. Compassie komt voort uit onze diepste wederzijdse afhankelijkheid en is essentieel voor menselijke relaties en een volwaardig mens-zijn. Compassie is de weg naar verlichting, en is onmisbaar voor de totstandkoming van een eerlijke economie en een vreedzame wereldgemeenschap. *

Missie

–  Aandacht vestigen op de kracht en de waarde van compassie voor ieder mens persoonlijk en voor de samenleving als geheel
–  Aandacht geven aan daden van compassie en initiatieven in de lijn van het Charter for Compassion
–  Inspireren van mensen die zich aangesproken voelen door het Charter for Compassion
–  Community-building: mensen samenbrengen die compassie als leidraad voor hun handelen hebben

*  Gebaseerd op het Charter for Compassion van Karen Armstrong

 

 1. Actieterreinen en activiteiten

De stichting HvCNL beweegt zich, via haar partnerschappen en activiteiten, op drie terreinen:
1) persoonlijke ontwikkeling en groei
2) de relatie met de ander en de wereld om ons heen
3) zorg voor onze aarde

 • Alleen in de context van een vriendelijker houding tegenover onszelf kunnen we nadenken over het belang van overstijging van het ego. (Karen Armstrong)
  In een wereld die van alle kanten aan ons trekt en waarin we vaak voor persoonlijke vragen en morele dilemma’s komen te staan, zijn we gebaat bij een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling.
  Hoe kunnen we op een onderzoekende manier kijken, een wijs oordeel vellen en juist handelen?
  En hoe kunnen we gezonde zelfzorg ontwikkelen die ons uiteindelijk in staat stelt om goede relaties met anderen aan te gaan?
  Ons vermogen om met compassie in de wereld te staan is gebaat bij voortdurende reflectie, oefening en onderlinge uitwisseling. Activiteiten gericht op deze innerlijke ontwikkeling achten wij wezenlijk voor een compassievolle samenleving.
 • Compassie als een manier van leven is geworteld in een besef van verantwoordelijkheid. We zijn allemaal coauteurs van het verhaal van de mens. (Ernst Bohlmeijer/Monique Hulsbergen)
  Compassie betekent óók: in actie komen.
  Naast de innerlijke weg is de weg naar buiten zeker zo belangrijk.
  We kunnen ons laten raken door wat mensen overkomt, door hun leed en verdriet of door de discriminatie en uitsluiting die hen treft. Of het nu om mensen dichtbij of veraf gaat, of het nu met kleine gebaren of met grote acties is, we zijn in staat troost en verlichting te brengen en soms daadwerkelijke verandering en verbetering in het leven van anderen.
  De voorbeelden van mensen die zich hier dagelijks voor inzetten zijn talrijk en inspirerend.
  We verbinden ons actief met een aantal van hen en bieden een podium aan anderen.
 • Als we echt ervaren dat onze innerlijke natuur en uiterlijke natuur ten diepste verbonden zijn, dan raken we van binnenuit gemotiveerd om bij te dragen aan een betere en duurzame wereld. (Matthijs Schouten)
  Het besef dat we als mensheid één aarde bewonen en dat die onze grote zorg verdient, dringt steeds meer door.
  Welzijn, gezondheid en vrede hangen nauw samen met een leefbare aarde, voor onszelf en voor anderen ver van ons vandaan. En voor de generaties die na ons zullen komen en alle levende wezens die geen stem hebben.
  Compassievolle aandacht voor de natuur die ons leven überhaupt mogelijk maakt verdient dan ook een eigen plaats in deze tijd wanneer we over compassie spreken.

Activiteiten

De hierboven beschreven focus op drie terreinen brengen ons tot de volgende activiteiten in de periode 2019-2020;

– Het in samenwerking met partners organiseren van de Nederlandse Compassieprijs 2019 in Leiden. In 2019 zijn onze partners de gemeente Leiden en de Universiteit van Leiden
– Het in samenwerking met partners voorbereiden en uitvoeren van de uitreiking van de Nederlandse compassieprijs 2020
– Initiëren/organiseren van presentaties, lezingen en evenementen
– Een vraagbaak zijn voor steden die interesse hebben om Compassionate City (Stad van Compassie)te worden
– Initiëren/organiseren van netwerkbijeenkomsten van Compassionate Cities.
– Mogelijk: ondersteunen van activiteiten in het onderwijs, gericht op Compassionate Schools
– Contacten onderhouden met de internationale organisatie Charter for Compassion
– Website HvC NL onderhouden en beschikbaar stellen voor anderen

 1. Doelgroep, vrijwilligers en comité van aanbeveling

Doelgroep

De doelgroep van de stichting bestaat uit alle inwoners van Nederland die het onderwerp een warm hart toedragen.
Zodoende kan elke inwoner van een plaats in Nederland, die in de betreffende plaats aandacht voor compassie wenst, zich tot onze stichting wenden voor advies, ondersteuning en uitwisseling.
Met de jaarlijkse Compassieprijs kiest de stichting elk jaar voor een ander thema en een nieuwe samenwerkingspartner. Op die manier komt een grote diversiteit aan onderwerpen voorbij en maken steeds weer verschillende groepen mensen kennis met het gedachtegoed van het Handvest voor Compassie. Zo kwamen tussen 2011 en 2019 de volgende thema’s voorbij: cultuur, sport, media, jongeren, dorpen en steden, economie, gezondheidszorg, levensbeschouwing en kinderrechten.

Vrijwilligers
Het onbezoldigd bestuur wordt gesteund door een zgn. supportgroep, bestaande uit vrijwilligers. Zij staan het bestuur met raad en daad terzijde en verlenen hand- en spandiensten. De supportgroep bestaat op dit moment uit 4 personen:

Ad Alblas
Lucas van Heerikhuizen
Karin Lindeman-Boere
Anand Swami Persaud

Comité van aanbeveling
Het comité van aanbeveling bestaat uit:
Carel Kraayenhof                  musicus, bandoneonspeler
Funda Müjde                          actrice
Bright O’Richards                 acteur, theatermaker, winnaar van de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2017 en de eerste Nederlandse Compassieprijs in 2011
Rosita Steenbeek                   auteur
Awraham Soetendorp          rabbijn en medeopsteller van het internationale Charter for Compassion (2009)

 1. Begroting 2019

De begroting over 2019 laat een exploitatieresultaat van € 0,- zien. Het beeld dat uit deze begroting naar voren komt is dat van een vrijwilligersorganisatie die weinig kosten maakt, maar tegelijkertijd zich moet inspannen om inkomsten te verwerven. Het belangrijkste doel van de aanvraag van de ANBI-status is dan ook het verwerven van inkomsten te vergemakkelijken.

 

Uitgaven Inkomsten  
 

Compassieprijs

Kosten mbt CPrijs

Kosten website

Representatie

Bestuurskosten

Bankkosten

 

 

€ 1.000

€ 300

€ 60

€ 180

€ 310

€ 150

 

Donaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 2.000

 

 

Sub totaal € 2.000 Sub totaal      € 2.000
Totaal: € 2.000 Totaal:      € 2.000

De stichting heeft conform de statuten geen winstoogmerk.  Balans, winst- en verliesrekening en jaarverslag over 2018 zijn beschikbaar en gepubliceerd op onze website.
 

 1. De manier waarop de stichting geld verwerft

  In het verleden heeft de stichting diverse malen financiële ondersteuning ontvangen van levensbeschouwelijke organisaties en/of fondsen.
  Hoewel de stichting niet gebonden is aan een specifieke levensbeschouwelijke denominatie, wordt vaak wel verwantschap gevoeld met het thema en van daaruit ondersteuning geboden. Deze ondersteuning is echter incidenteel; soms was het een dusdanig bedrag dat de kosten er twee jaar uit betaald konden worden. Soms ging het om een geoormerkt bedrag dat bv. alleen aan de uitreiking van de Compassieprijs mocht worden besteed. We verwachten ook in de nabije toekomst nog wel een beroep op dergelijke organisaties/fondsen te kunnen doen.

Incidenteel wordt een lezing verzorgd waarvoor een vergoeding wordt betaald die weer ten goede komt aan het werk van de stichting.

Daarnaast ontvangt de organisatie giften van particulieren die de stichting en haar gedachtegoed een warm hart toedragen. Speciaal voor particulieren die de stichting financieel willen steunen, is er onlangs een kleine crowdfunding onder de lezers van onze nieuwsbrief gehouden. Een vervolgstap is het toewerken naar een ANBI-status, omdat potentiële donateurs dit doorgaans als voorwaarde voor donatie stellen.

 

 1. Het beheer en de besteding van het vermogen

De stichting voert een administratie waaruit blijkt:

 • welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald. (er worden gen vacatiegelden aan bestuursleden uitbetaald)
 • welke bedragen zijn uitgegeven aan het verwerven van geld en het beheer van de instelling
 • welke overige bedragen zijn uitgegeven

De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting.
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot met 31 december van enig jaar) worden door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken bestaande uit de winst- en verliesrekening en de balans opgesteld door een onafhankelijk financieel adviseur.

Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt deze goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.

Het vermogen van de stichting Handvest voor Compassie NL zal in het geval van opheffing toevallen aan een organisatie met een vergelijkbare doelstelling.

 1. Communicatie

De stichting Handvest voor Compassie NL houdt haar doelgroep op de hoogte van de ondernomen activiteiten en projecten door middel van:

 • Een financieel jaarverslag
 • Een jaarverslag
 • Nieuwsbrieven
 • Een website: handvestvoorcompassie.nl
 • Een facebookpagina
 • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten