Hieronder ons jaarverslag over 2018.
Wij willen iedereen die ons werk in het afgelopen jaar heeft ondersteund, en allen met wie we hebben mogen samenwerken, heel hartelijk danken daarvoor.
Het is steeds weer goed om te merken dat we met zoveel mensen aan een zelfde doel werken: een wereld met compassie. We hopen jullie ook in 2019 weer tegen te komen!
Namens het bestuur van de Stichting Handvest voor Compassie NL,

Gerthe Lamers (voorzitter)

Jaarverslag 2018  Stichting Handvest voor Compassie NL

 

Lezingen, bijeenkomsten

-Op 7 januari vertelden we belangstellenden van de tweejaarlijkse open dag in Centrum De Roos in Amsterdam over het werk van onze stichting en dachten we met elkaar na over het
begrip compassie.

-Begin september waren wij aanwezig bij het Compassie Festival in Vught. Dit festival werd georganiseerd door de Beweging van Barmhartigheid, ter ere van hun twintig jarig bestaan. De Beweging van Barmhartigheid wil mensen in hun alledaagse beoefening van barmhartigheidinspireren en ondersteunen. Het werd een dag vol inspiratie en waardevolle ontmoetingen, ook ter versteviging van ons netwerk.

-Op zondag 18 november verzorgden we een lezing en aansluitend dialooggesprek voor pensionado’s en tevens oud-studiegenoten van de Universiteit Leiden die elkaar jaarlijks ontmoeten. Voor de tweede keer verdiepte men zich in het thema compassie en nu ook in de vraag wat het in ieders persoonlijk leven betekent.

Compassionate City campagne

-Eind mei dachten we mee met de werkgroep Alkmaar die de intentie heeft om Alkmaar een Compassionate City te laten worden. Afgesproken werd om contact met elkaar te houden gedurende het proces dat hiermee gepaard gaat.
Later in het jaar was er ook contact in dit kader met een enthousiaste inwoner van Amersfoort en ondersteunden we een oproep van een aantal personen en organisaties in Amsterdam om ook in deze stad werk te maken van het concept Compassionate City.

-Op zaterdag 30 juni organiseerden we voor het eerst een netwerkdag rond het thema Compassionate Cities. De werkgroep Apeldoorn bood ons onderdak.
Met twaalf mensen waren de steden Nijmegen, Alkmaar, Apeldoorn, Almere, Arnhem, Lochem en Leiden vertegenwoordigd. Belangstellenden uit Rotterdam en Amsterdam moesten helaas verstek laten gaan. Er werden ervaringen en ideeën met elkaar gedeeld. Sommige deelnemers werken vooral planmatig, anderen juist niet, bij sommigen is al veel gerealiseerd, anderen staan aan het begin van verkenningen richting Compassionate City. Het bleek voor iedereen een inspirerende sessie te zijn.  We stelden de waarde vast van het verbinden en het zichtbaar maken wat er gebeurt in de diverse steden. De intentie is uitgesproken om deze netwerkdag één keer per jaar, op de laatste zaterdag van juni, te houden. In 2019 zal dat in Leiden zijn.

In resp. september en november werden, dankzij actieve burgers en organisaties, Zoetermeer en Nijmegen officieel Compassionate Cities.  De burgemeesters van beide steden gaven met het zetten van hun handtekening aan dat compassie in hun stad ook voor het stadsbestuur als zeer waardevol wordt gezien.
Vertegenwoordigers van onze stichting waren aanwezig bij de ondertekening en de festiviteiten.
Inmiddels zijn in Nederland zes steden Compassionate City:  Leiden, Groningen, Apeldoorn, Rotterdam, Zoetermeer en Nijmegen.

-In september waren we te gast bij het Compassiefestival Rotterdam, ter ere van Rotterdam twee jaar Compassionate City. Diverse organisaties presenteerden daar hun activiteiten die vanuit compassie worden ontplooid en tot doel hebben om compassie tussen mensen te laten groeien. Ook werden er met interviews, muziek, filmbeelden en een markt gedachten uitgewisseld over de kracht van compassie en werden bezoekers uitgenodigd om aan activiteiten deel te nemen. Een van de onderdelen was een interview met de winnaar van de Nederlandse Compassieprijs 2018, Karim Amghar.

-In Leiden startten eind 2018 de voorbereidingen voor Leiden, 10 jaar Stad van Compassie.  Er zullen in 2019 diverse activiteiten en festiviteiten volgen. Hiervoor worden tevens mensen uit de andere Steden van Compassie uitgenodigd.  De compassieprijs 2019 zal in november ook in Leiden worden uitgereikt.  Op de website van HvCNL volgen uiteraard regelmatig berichten over alle aangekondigde activiteiten. 

Internationaal

-Begin november namen drie bestuursleden van het Handvest voor Compassie NL deel aan het Parliament of the World’s Religions (PWR) in Toronto in Canada. Charter for Compassion Int. is een grote partner in de organisatie van deze conferentie en veel lezingen en conferenties werden dan ook georganiseerd door hen georganiseerd. Ook Karen Armstrong was aanwezig. Voor het verstevigen van de banden met de internationale organisatie, maar ook voor het leggen van nieuwe contacten in Nederland was dit een goede en belangrijke tijdsinvestering.

-Ten tijde van de bijeenkomst van het Parliament of World Religions in Toronto startte rabbijn Awraham Soetendorp (tevens lid van ons Comité van Aanbeveling) een actie om aandacht te vragen voor de mensonterende situatie waarin de inwoners van Yemen zich op dat moment bevonden, verstoken van voedsel en medische hulp.
Wij hebben dit initiatief actief ondersteund.
Eind november tekenden Charter for Compassion International, United Religions Initiative en The Parliament of World Religions een verklaring waarin ze o.a. de Verenigde Naties opriepen zorg te dragen voor een staakt het vuren om de hulpverlening aan de burgerbevolking mogelijk te maken.

 

Nederlandse Compassieprijs 2018

-Vanaf januari 2018 startten we onze werkzaamheden rond de uitreiking van de Nederlandse Compassieprijs, een initiatief van onze stichting.
Elk jaar wordt met een andere partner rond een nieuw thema samengewerkt en in 2018 was dat de Vrije Universiteit Amsterdam.
Het thema in 2018 was ‘Geloven in Compassie’. Tussen augustus en oktober konden nominaties worden ingediend voor ‘religieus geïnspireerde initiatieven die een waardevolle bijdrage leveren aan het tegengaan van discriminatie en polarisatie in de Nederlandse samenleving’.
De jury bestond uit vijf studenten van de VU met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden onder leiding van Bikram Lalbahadoersing, tevens voorzitter van In Vrijheid Verbonden.
Op donderdag 29 november werd, tijdens het door zo’n 800 mensen bezochte VU-congres ‘Verschillend, en dan?’, de Compassieprijs uitgereikt.
De zaal koos de uiteindelijke winnaar uit drie, eerder door de jury geselecteerde, initiatieven. Zo ontving Karim Amghar, als winnaar van de CP 2018 een cheque met een bedrag van € 1000.= uit handen van eregast Karen Armstrong. De winnaar van het jaar ervoor, huisarts Hans Peter Jung, gaf symbolisch het licht door aan zijn opvolger.
Voor congres en prijsuitreiking bood het Fonds Kerk en Wereld financiële ondersteuning.
De organisatie NieuwWij werkte inhoudelijk mee aan dit congres.

 

-De Nederlandse Compassieprijs is inmiddels ook te vinden op Wikipedia.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Compassieprijs


Organisatie

Bestuur

– In de zomer van 2018 namen we afscheid van  bestuurslid Tariq Khan. Tariq was vanaf de oprichting van onze stichting (2014) nauw bij ons betrokken. Hij droeg actief bij aan de ontwikkeling van onze net opgerichte stichting, vooral op het gebied van website, internet en video.

-Op dit moment bestaat het bestuur uit vier personen:  Astrid Gravenbeek (bestuurslid), Monica Neomagus (penningmeester), Ton Liefaard (secretaris) en Gerthe Lamers (voorzitter).
Er is een vacature voor een nieuw bestuurslid.

Supportteam
– In het voorjaar van 2018 konden wij gelukkig Lucas van Heerikhuizen in ons supportteam verwelkomen. Lucas richt zich vooral op de website en alle technische aspecten die daarbij horen. Hij heeft deze taak overgenomen van Tariq Khan waarmee de continuïteit rond de website geborgd is.

-Ons supportteam bestaat momenteel uit vier personen:  Anand Swami Persaud, Ad Alblas, Karin Lindeman en Lucas van Heerikhuizen.
Er is op dit moment een vacature binnen het supportteam op het gebied van webredactie/contentmanager.

Comité van Aanbeveling
In oktober 2018 trad bandoneonist Carel Kraayenhof toe tot het Comité van Aanbeveling van onze stichting en hij trad een maand later meteen belangeloos op bij de uitreiking van onze Compassieprijs 2018.  Wij zijn heel blij dat ook hij ons werk wil ondersteunen.
Ons Comité van Aanbeveling bestaat daarmee uit: Carel Kraayenhof, Funda Müjde, Bright O’Richards, Rosita Steenbeek en Awraham Soetendorp.

Heidag over de toekomst
Begin oktober hielden we als bestuur en supportgroep onze jaarlijkse heidag in Lochem.
We besteedden vooral aandacht aan nieuwe toekomstplannen en aan de vraag:  Hoe verder met het thema ‘compassie’ en welke stip zien we de komende jaren op de horizon?
Inmiddels voeren we in dat kader verkennende gesprekken met een aantal gelijkgezinde  organisaties. In de loop van 2019 hopen we een aantal ideeën te kunnen concretiseren.

-Ook in het afgelopen jaar hebben we, dankzij ondersteuning van de Vereniging van Vrijzinnigen in voorgaande jaren, diverse werkzaamheden kunnen verrichten. Voor het komend jaar is het verkrijgen van nieuwe financiële ondersteuning en het verkrijgen van een ANBI-status een aandachtspunt voor het bestuur.

-Centrum De Roos bood ons in 2018 weer gastvrij onderdak voor de tweemaandelijkse vergaderingen van bestuur en supportteam.

-Ernst Jan Kloosterhuis verzorgde opnieuw de jaarrekening van onze stichting. Het financiële jaarverslag 2018 van de stichting is inmiddels gereed en goedgekeurd door het bestuur.
Mocht u dit in willen zien, stuur s.v.p. een mail naar: info@handvestvoorcompassie.nl