Vrije School Zwolle streeft er naar een Compassionate Waldorf School te worden

Er lijkt een natuurlijke relatie te bestaan tussen de uitgangspunten van de vrijeschool (Waldorf school) en het handvest voor compassie (Charter for Compassion).

Het vrijeschoolonderwijs richt zich op een brede ontwikkeling van kinderen. Binnen het onderwijs wordt een beroep gedaan op zowel hoofd, hart als handen en het onderwijs staat in dienst van de persoonlijkheidsvorming. De mens werkelijk waarnemen, kinderen zien, is van essentieel belang. Vanuit deze waarneming kan dan gezocht worden naar de mogelijkheden tot verbinding. Verbinding met jezelf, met de ander, met de wereld om je heen én met de lesstof om zo tot ontwikkeling te komen. Het waarnemen van kinderen vormt de ingang tot de ontwikkeling van het volwaardig mens-zijn, vanuit de verbinding. Voor het waarnemen en voor het maken van verbinding is ook compassie nodig.

Binnen de Vrije School Zwolle zien wij compassie als een belangrijke kernwaarde. We gaan er, net als in het handvest voor compassie vanuit, dat ieder mens het vermogen in zich draagt om liefde, mededogen en vriendelijkheid te ontwikkelen. We willen er aan bijdragen de kracht en de waarde van compassie voor ieder mens persoonlijk en voor de samenleving als geheelzichtbaar te maken.

Om hier vorm aan te geven hebben wij een aantal doelstellingen geformuleerd, die deels al concreet vormkrijgen:

Wij willen een “Compasionate Waldorfschool” worden. Daarbij hoort ook, dat wij vormgeven aan multicultureel vrijeschoolonderwijs en samen met de kinderen van de school een handvest voor compassie voor kinderen op zullen stellen.

In het algemeen zullen wij de komende jaren onderzoeken op welke wijze de doelstelling van de Charter for Compassion, gebaseerd op het werk van Karen Armstrong, kunnen worden verbonden met de levensbeschouwelijke opvattingen van de school. In het huidige schooljaar 2019-2020 zal een van onze stagiaires in het kader van haar afstudeerstage verder vorm geven aan dit onderzoek.

Ook in ons schoolplan voor 2019-2023 hebben wij de doelstellingen ten aanzien van wereldburgerschap met onze intenties voor compassie verbonden:

Wereldburgerschap is het leggen van verbinding tussen jezelf en anderen, dichtbij en ver weg. Wij willen kinderen het besef bijbrengen deel te zijn van een waardevolle veelkleurige wereld waarin zij een unieke, actieve rol hebben.
Compassie, respect, verantwoordelijkheid, duurzaamheid, openheid, samenwerking, verbinding en initiatief zijn kernbegrippen die bij het vormgeven van het domein burgerschap leidend zijn. In de school leven en oefenen wij het (wereld) burgerschap dagelijks. De sociale veiligheidskring houdt als eigenaar het onderwerp levend op de schoolagenda en ontwikkelt doorlopend nieuwe vormen

Onze ambities ten aanzien van wereldburgerschap en compassie zijn:

  1. Wij voeden onze leerlingen op tot liefdevolle vreedzame mensen die respectvol omgaan met zichzelf, hun medemens en de omgeving.
  2. Wij voeden onze leerlingen op tot mensen die initiatieven nemen, “meedoen”, die actief en positief betrokken willen zijn bij de samenleving en die gericht zijn op samenwerking.
  3. Wij voeden onze leerlingen op tot inclusief denkende, tolerante verantwoordelijke mensen die respect hebben voor andere opvattingen en overtuigingen.
  4. Wij bieden leerlingen een brede algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen rijk geschakeerde culturele bagage en waarden mee.
  5. Wij voeden onze leerlingen op tot mensen die weten wat democratie inhoudt en die interesse hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen.
  6. Onze pijlers zijn de basiswaarden te weten:

Liefde voor medemens en natuur Vrede vreedzaamheid; begrip en respect voor anderen; afwijzen van onverdraagzaamheid; afwijzen van discriminatie; omgaan met verschillen vrijheid van meningsuiting; verdraagzaamheid; zelfstandigheid, gelijkwaardigheid.

Vanuit de kring sociale veiligheid binnen onze school is bewustzijn op de integratie van compassie steeds aan de orde. Vanuit deze kring wordt, schooljaar 2019-2020, ook de nieuwe leerlijn hartbrein-werk geïmplementeerd (ontwikkeld door Corstiaan de Vries). Dit is een methode waarbij hartcoherentie, mindfulness en mindset worden ingezet. Kinderen kunnen hierdoor leren zien dat groei mogelijk is, leren bewust angst en stressreductie in te zetten en zij leren het vinden van een eigen innerlijke balans.

Wij kijken er naar uit onze ideeën verder vorm te geven en een levende cultuur van compassie binnen onze school te verwezenlijken.  Wij hopen hierdoor ook andere scholen te inspireren het handvest voor compassie in hun onderwijs te integreren.

 

 

 

auteur: Roosmarijn Rutgers
foto’s: Vrije School Zwolle
Info: www.vrijeschoolzwolle.nl