Oproep aan de regering om 500 vluchtelingenkinderen naar NL te halen

De situatie in de vluchtelingenkampen is zorgwekkend.  Het dreigende corona-virus doet de druk toenemen op instanties en landen om maatregelen te nemen om het leed te verminderen.  Verschillende organisaties doen hun uiterste best om 500 weeskinderen naar Nederland te halen.  Ook onze stichting Handvest voor Compassie NL steunt deze actie en stuurde onderstaande brief  naar onze regering. 

 

Aan de Minister President, dhr. M. Rutte
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA DEN HAAG

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken, dhr. S. Blok
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Postbus 20061
2500 EB DEN HAAG

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid, dhr. F. Grapperhaus
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

 

Amsterdam, 15 april 2020
Betreft: Steun voor oproep om 500 vluchtelingenkinderen naar Nederland te halen

Excellenties,

Afgelopen week plaatsten wij op onze website een steunbetuiging aan de 7000 Europese artsen, de diverse Nederlandse organisaties en de 30 gemeenten in ons land die aandringen op het opnemen van 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen uit het Griekse kamp Moria op Lesbos.
Gezien de ernst van de situatie en de verschrikkelijke omstandigheden waaronder deze kinderen moeten leven, besloten wij u ook via een persoonlijke brief te benaderen.

Juist in deze zeer moeilijke periode van de Coronacrisis realiseren wij ons hoe goed er in ons land van overheidswege voor ons en onze gezondheid wordt gezorgd. Dat is iets om dankbaar voor te zijn.
Tegelijkertijd wordt pijnlijk duidelijk dat er mensen zijn die deze verzorging ontberen en die onder mensonwaardige omstandigheden moeten zien te overleven, nu in extra barre tijden.
Dit geldt zeker voor de vluchtelingen op de Griekse eilanden. De uitzichtloze situatie van deze mensen baart ons grote zorgen.

In 2009 werd op diverse plaatsen in de wereld het Charter for Compassion gelanceerd, een document dat oproept tot compassie met als leidraad de universele Gulden Regel: “Doe een ander niet aan wat je niet wilt dat jou wordt aangedaan.”
Eén van de zinsneden uit dit Charter is: “Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen………en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.”
https://www.handvestvoorcompassie.nl/handvest/

Samen met vele anderen, in ons land en wereldwijd, proberen we het thema Compassie te doordenken, het ons -met vallen en opstaan- eigen te maken en concreet handen en voeten te (helpen) geven. Compassie kenmerkt zich door empathie èn het in beweging komen voor anderen.
Waar het de situatie van de vluchtelingen op de Griekse eilanden betreft ervaren wij een gevoel van grote machteloosheid van waaruit we u het volgende willen vragen:
-Wat is er nodig om 500 kinderen te redden uit de levensbedreigende situatie waar zij zich in bevinden?
-En als we, gelet op de Turkije-deal die Nederland in 2016 ondertekende, nog steeds niet het aantal vluchtelingen hebben opgenomen dat we toen beloofden op te zullen nemen, hebben we dan niet de morele verplichting om een deel van onze beloften nú hiermee in te lossen?

Ons land is vele jaren als ‘gidsland’ beschouwd wanneer het ging over mensenrechten en over de zorg voor hen die, op vele plekken in de wereld, bedreigd werden en ontheemd waren.
Onder invloed van het Europese Jodendom, Christendom en Humanisme formuleerden we in de eeuwen achter ons waarden als broederschap, naastenliefde, compassie en rechtvaardigheid.
Waarden die het verschil maken wanneer het erop aankomt en die ons helpen om vast te stellen wat een humane samenleving precies inhoudt.

Wij zijn ervan overtuigd dat ook u deze waarden onderschrijft en we willen u, vanuit het belang van deze waarden, met klem verzoeken om de 500 kinderen over wie nu gesproken wordt naar Nederland te halen en hen de verzorging en bescherming te bieden die deze kinderen toekomt.

Hoogachtend,

Namens het bestuur Handvest voor Compassie NL
p/a/ Helmholtzstraat 85 huis
1098 LH Amsterdam

Ton Liefaard, secretaris